Referat fra Generalforsamlingen

VMK Ordinære Generalforsamling
Mandag den 10.12.2012 på Korsagergård
Referat af mødet.
Formanden Thomas Reichert bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henrik W. Jensen, som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent og stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Mogens Krohn som referent. Han modtog valget. Carsten Vittrup Jensen og Bent Immertreü blev foreslået som stemmetællere, og de modtog valget.

3. Formandens beretning.
Bestyrelsen havde haft 4 møder, og formanden takkede bestyrelsen for dens arbejde. Klubben har deltaget i følgende arrangementer:
Bella Center, Årsmøde i SD ( Esbjerg ), Dommerkursus, Helikopterflyvning, Svømmehallen, Dragør Fortet, Helsingør Tekniske Museum, Roskilde sejlads, Kronborg, Egeskov, Malmø, NM i Norge, DM i Vejle, hvor vi fik 17 ud af 21 medaljer, Dampstævne, så kom ikke og sig at vi er usynlige. Jeg vil samtidig takke Bent Immertreü for banerne i svømmehallen, samt Claus og hans hjælpere for udstillingen i Bella Centret.
Vores hyggedage og aftener om Onsdagen er også flittigt besøgt, hvorimod der gerne må dukke nogle flere op om Mandagen på Skolen, men det kan jo skyldes, at der ikke har været så mange Tema-aftener. Julehyggen sidste år var også en STOR succes. Sea-Jet race blev ikke den store udfordring i år, men vil blive taget op i 2013.
Bestyrelsen har også besluttet, at KM fremtidig bliver UDEN handicap points.
Det er dejligt at se at så mange vil deltage i spisningen forud for Generalforsamlingen i år.
Frode skal ligeledes have en MEGET STOR tak for det kæmpe arbejde, han har udført med Klubbladet i de forløbne år, og heldigvis har som tidligere nævnt Mogens Krohn indvilget i at prøve kræfter med redaktørjobbet.
Vi skal så også have valgt en ny FORMAND for VMK, da jeg på grund af VM i 2015 ikke har mulighed for at passe begge job, det bliver en rigtig travl tid for mig, da VM er et KÆMPE arrangement.
I har sikkert set de Grønne flag ved søen, og det er afmærkning af den nye 7 meter høje vold der skal skærme for støjen fra den nye Ringsted Togbane, men mere om det senere, da vi ikke har de eksakte datoer for påbegyndelsen.
Til slut vi jeg gerne sige tak for min tid som Formand for VMK og for, at I har kunne holde mig ud.

4+5. Kassererens reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse.
Det omdelte regnskab blev gennemgået, og hovedposterne kommenteret af kassereren. Der var enkelte spørgsmål til nogle poster, og efter besvarelserne der bl.a. omhandlede et UÆNDRET kontingent, blev regnskabet godkendt af forsamlingen.

6. Valg af Formand.
Thomas modtog iKKE genvalg, og efter en tid blev Claus Fassel overtalt til at stille op som KONTAKTPERSON for klubben, derfor er vi reelt uden egentlig formand, men har samtidig en kontaktperson der p.g.a. sit mangeårige virke i klubben kender til alt vedr. VMK.
Der blev så en bestyrelsespost ledig, bestyrelsen foreslog Mogens Krohn som nyt bestyrelsesmedlem, og han blev valgt ind.

7.Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Kurt Elleby ville gerne modtage genvalg, og blev valgt ind.

8. Valg af suppleant og revisor.
Ole Knudsen og Bent Immertreü ville begge gerne modtage genvalg, og det blev de begge med klap.

9. Indkomne forslag.
Der er IKKE indkommet nogle forslag til Generalforsamlingen.

10. Eventuelt.
Bent Immertreü spurgte ang. VM 2015. TR svarede, at forberedelserne er i gang og der skal findes folk der vil hjælpe, men mere vil komme frem ved generalforsamlingen 19-1-2013 i Kolding.Dato for VM 2015 endnu ikke fastlagt.
Der er budgetteret med en ny container der hvis tilladelse gives fra kommunen gerne skulle integreres i den nye vold.
TR takkede Carsten for hjemmesiden og Carsten lovede at få rettet nogle data på denne.
MK henledte opmærksomheden på at der pr. 8.12 er blevet lagt ” GAMLE ” VMK blade på hjemmesiden under medier.
VM 2013 i Kaliningrad bliver der undersøgt, om der kan blive bustransport for interesserede medlemmer.

Til sidst takkede Claus Fassel for en god generalforsamling og for god ro og orden.

Referent Mogens Krohn