Referat fra GF d. 6 december 2016

Referat

Generalforsamling VMK 2016

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Bestyrelsens mundtlige beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Fastlæggelse af budget
 6. Valg af formand og Kasserer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Indkomne forslag
 10. Evt.

 

 1. Valg af dirigent.
 • Carsten Poulsen blev valgt som dirigent

 

 1. Valg af referent og stemmetæller.
 • Morten Storgaard blev valgt som referent.
 • Carsten, Claus og Jørgen blev valgt som stemmetæller

 

 1. Bestyrelsens mundtlige beretning ved Thomas.

2016:

Året 2016 har været fyld med aktiviteter som klubben enten har deltaget i eller har været vært. Her kan nævnes:

 • Stævne i Sønderjylland
 • Besøg på Thorsbro vandværk.
 • Besøg i Fredericia klub.
 • Besøg i Sverige og Dragør.
 • Maribo damptræf.
 • Sejlads i Helsinge gadekær.
 • Aftensejlads og åbent hus.
 • Besøg og sejlads i Køge miniby.
 • Festlig fredag og Mosens dag i Vallensbæk.
 • Bramstedt Modellbau live i Tyskland.
 • Messe i England.

 

 • I forbindelse med NM i Egtved og DM i Esbjerg, deltog klubben, hvor den gjorde en pæn medaljehøst som vi kun kan være stolte af.
 • På trods af deltagelse i mange arrangementer har klubben desværre også været nødt til at takke nej til en masse arrangementer, da der ikke har været tid nok.

 

 • Foruden deltagelse i de mange aktiviteter så har der også været et godt fremmøde til formiddags- og aftenholdet om onsdagen sommeren over. Det samme har også gjort sig gældende for vinterhalvåret mandag og onsdag, hvor byggearbejdet pågår.

 

 • Kommunen er kontaktet da vanddybden er lav som følge at mangel på oprensning. Pt. er HOFOR ved at lave en beregning på hvad det skal koste at tømme den for vand og efterfølgende oprense den. Hvis alt går som planlagt vil der være opstart på dette i foråret 2017.

 

 • Klubben har købt en ny container der skal stilles op nede ved søen. I den forbindelse havde Mogens været nede og tage nogle billeder af arbejdets fremdrift, som han viste sammen med en planskitse der viste placeringen i forhold til den eksisterende container.

 

2017

 • Der arbejdes på ajourføring af 2017 Kalenderen. Dette forventes færdigt meget snart.

 

 • I forbindelse med VM 2017 i Polen stiller klubben også her op med nogle deltagere og håber selvfølgelig på nogle gode resultater.
 • Som bekendt så er klubben vært ved dette års DM.

I den forbindelse er der meget der skal gøres. Så bestyrelsen vil indkalde til møde vedr. dette i januar, hvor det skal drøftes hvad der skal ske, nedsættelse af arbejdsgrupper etc.

Datoen for DM er 15-20 august.

 

 • Foruden VM og DM er det planen at klubben skal deltage stævner over hele landet.
 • Der vil blive besøg i Sverige, herunder måske messe i Stockholm til efteråret, samt besøg ved Inter Modellbau i Dortmund.
 • Under punktet her blev der spurgt om klubbladet ville fortsætte i sin nuværende form. Hertil blev svaret at det ville det under forudsætning af at der kommer indlæg til bladet.

Der blev i den forbindelse spurgt om ikke en PDF udgave af bladet kunne være en god ide. Hvilket der blev svaret ja til. Dog vil den ikke for nuværende afløse papirudgaven da ikke alle medlemmer har PC.

 

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab

 

 • Kopi af regnskabet blev delt ud og efterfølgende gennemgået af kasseren. Under gennemgangen blev der rejst to spørgsmål.
 1. Betales der forsikring for Containerne?. Svar. Ja.
 2. Er salget fra den nylig afholdte auktion med i regnskabet? Svar nej der vil indgå i næste års regnskab.

 

 • Der blev stemt om regnskabets godkendelse, hvor det blev godkendt.

 

 

 1. Fremlæggelse af budget 2017

 

 • Der budgetteres med et pænt overskud næste år som følge af den nylig afholdte auktion.

 

 • I forbindelse med gennemgang af budgettet blev der ytret ønske om at få ændret ordlyden i linjen ”Køb af motorer, pærer etc.” til ”Køb af motorer, lysdioder etc.”

Dette blev noteret.

 

 • Med bagrund i budgettet blev det meddelt at der ikke ville ske nogen ændring af kontingent satserne.

 

 1. Valg af formand eller kasserer.

 

 • Thomas var valgt for et år. Så der skulle vælges ny Formand. Thomas stillede op til genvalg og blev valgt enstemmigt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 • Ole Knudsen fortsætter i bestyrelsen.

 

 

 

 

 1. Valg af suppleanter og revisor.

 

 • Bob fortsætter
 • Sten fortsætter
 • Jan Frederiksen blev valgt som 3. suppleant.
 • Bent Immertreü ønskede at fortsætte som revisor. Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 1. Indkomne forslag

 

 • Ved sidste års generalforsamling blev det vedtaget at vedtægterne trængte til en revision jfr. §39. Så efter generalforsamlingen vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette skulle drøftes.

 

 1. Evt.

 

 • Ingen punkter hertil.

 

 

 

Referat

Ekstra ordinær generalforsamling

 

Formål: Ændringer/tilføjelser til vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent.
 • Carsten Poulsen blev valgt som dirigent

 

 

 • Valg af referent og stemmetæller.

 

 • Morten Storgaard blev valgt som referent.
 • Carsten, Claus og Jørgen blev valgt som stemmetæller.

 

 1. Ændringer/tilføjelser til vedtægterne.
 • Der blev fra en af deltagerne gjort opmærksom på at varslingen af den ekstra ordinære generalforsamling ikke var i henhold til vedtægterne jfr. Varsling af denne. Hvorfor det ikke ville give nogen mening at fortsætte. Så derfor blev den ekstraordinære generalforsamling stoppet.
 • Tidspunkt for ekstra, ekstraordinær generalforsamling blev ikke fastsat.