Referat fra Ekstraordinær GF d. 27-3-2017

Referat

Ekstraordinær generalforsamling VMK 2017

Agenda:

 1. Valg af dirigent,
 2. Forslag til ændringer af vedtægterne.
 3. Afstemning og godkendelse af de foreslåede vedtægter.
 4. Forslag til regler om hædersbevisning og æresmedlem.
 5. Afstemning og godkendelse af de foreslåede regler om hædersbevisning og æresmedlem.

Valg af dirigent og referent

 • Ole Erlandsen blev valgt som dirigent
 • Morten Storgaard blev valgt som referent.

 

Herunder meddelte Ole Erlandsen at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt i henhold til gældende vedtægter.

Der var fremmødt 20 medlemmer.

 

 

 1. Forslag til ændringer af vedtægterne

 

Generelt.

Som indledning Gennemgik Bestyrelsesformanden kort forløbet op til det, der har ført til ændringsforslagene.

Da en del af paragrafferne i vedtægterne med fordel kunne revideres bl.a pga. deres omfangsrighed, har Jørgen Friis haft dem til gennemsyn hos fagpersoner i 3F der er kommet med deres input til en mere simplificeret udgave.

Som supplement hertil har vedtægterne også været til gennemsyn i Vallensbæk kommune, hvor Thomas og Mogens har været i dialog om de foreslåede ændringer.

 

Forinden gennemgangen var udkastet til de nye vedtægter delt ud til de fremmødte.

 

Gennemgang af de nye vedtægter

Gennemgange af de nye vedtægter blev gennemført med de gamle som reference der blev vist på OHP.

 

I referatøjemed fokuserer referatet her på de ændringer der er tilføjet under de enkelte paragraffer i forhold til de gamle. På samme måde som det blev på mødet. Som bilag bagerst, er kopi af de på mødetidspunktet gældende vedtægter af 2013.

 

 

 

 • 1. Foreningens navn er: “Vallensbæk Modelskibs Klub” (VMK).

Tilføjet er CVR nummer 29579563

 

 

 • 2. Ingen ændringer.

 

 

 • 3. Denne er revideret. Noget er flyttet ind under andre paragraffer og noget er fjernet

således at den nye ordlyd er:

 

 • 3. Formål

Foreningens  formål er:

 • At fremme interessen for modelskibssejlads.
 • At sikre mulighed for medlemskab af landsorganisation
 • At forbedre mulighederne for modelskibssejlads i hjemstedsområdet.
 • At varetage medlemmernes interesse i forhold til andre modelskibsforeninger og offentlige myndigheder.

Foreningen står kun for miljøvenlige modeller (Elektrisk-, damp- og sejldrevne).

Modellerne skal om nødvendigt godkendes af bestyrelsen med hensyn til miljøforhold.

 

 

 • 4. Denne er omskrevet og opdelt i underparagraffer. Således at den nye ordlyd er:
 • 4. Medlemskab og kontingent

Foreningen optager alle med interesse for modelskibe og dermed relaterede emner. Medlemmerne opdeles som juniorer og ordinære-, pensionist- eller familiemedlemmer.

Pensionister forstås som folkepensionister eller førtidspensionister. Medlemmerne er juniorer frem til slutningen af regnskabsåret det år de fylder 18 år. Optagelse er gyldig når kontingent er indbetalt til foreningen.

 

 • 4.1 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra

bestyrelsen. Kontingentet opkræves af kassereren 1 gang årligt til betaling

senest den 1. marts

 

 • 4.2 Medlemmer, der handler imod foreningens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

 

 • 4.3 For at komme i betragtning som æresmedlem, skal et medlem også opfylde kriterierne for udnævnelse af æresmedlem. Kriterierne skal være godkendt af en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

 • 4.4 Bestyrelsen kan tildele hædersbevisning. For at kunne komme i betragtning til hædersbevisning, skal et medlem også opfylde kriterierne for dette. Kriterierne skal være godkendt af en generalforsamling.

 

 • 4.5 Medlemstallet er det som blev konstateret ved den seneste ordinære generalforsamling.

 

 

 • 5. Denne er omskrevet og opdelt i underparagraffer. Således at den nye ordlyd er:
 • 5. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 • 5.1 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i slutningen af november eller i begyndelsen af december, dog før generalforsamlingen i landsorganisationen. Generalforsamlingen skal indvarsles af bestyrelsen på klubbens hjemmeside, samt i VMK bladet (så længe det eksisterer) med mindst 15 dages varsel.
 • 5.2 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • 5.3 Den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Valg af en referent
 3. Valg af en dirigent.
 4. Bestyrelsens mundtlige beretning.
 5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, således at formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren.
 10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant.
 11. Valg af revisor som vælges for et år + revisor suppleant
 12. Indkomne forslag.
 • 5.4 Alle medlemmer der har indbetalt kontingent, kan deltage og kan stemme. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, kan der stemmes ved fuldmagt, der afleveres til dirigenten.
 • 5.5 Der stemmes med simpelt flertal ved håndsoprækning med mindre et medlem anmoder om skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed bliver formandens stemme den afgørende. Ved personvalg afgøres stemmelighed dog ved lodtrækning. Forslag om opløsning af foreningen kræver 2/3 af samtlige medlemmer. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt indkaldes til ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor der så gælder simpelt stemmeflertal.
 • 5.6 Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter ønsket er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Den ekstra ordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

 

 


 

 • 6. Denne er omskrevet og opdelt i underparagraffer. Således at den nye ordlyd er:
 • 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse som vælges på generalforsamlingen

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for en toårig periode. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Hvert år vælges alle suppleanter og 1 revisor + revisor suppleant.

Bestyrelsen kan på generalforsamlingen vælge at udvide bestyrelsen med 1 eller flere suppleanter. Genvalg kan finde sted.

 

 • 6.1 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden

 

 • 6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når Formanden eller Kassereren og mindst 2

bestyrelsesmedlemmer er samlet. Ved stemmelighed er formandens stemme

afgørende.

 

 

 • 6.3 Dersom et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Suppleanter har dog ret til at deltage og tale på bestyrelsesmøderne.

 

 • 6.4 Bestyrelsen er forpligtiget til at føre protokol med referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt alle vedtagelser. Protokollen tilhører foreningen.
 • 6.5 Bestyrelsen udfærdiger retningslinjer for sejladsen, så de modeller ikke er til fare og gene for hinanden og tredjemand. Disse retningslinjer skal være tilgængelige for alle medlemmerne.
 • 6.6 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Vallensbæk Kommunes retningslinjer.

 

 

 

 • 7. Denne er omskrevet og opdelt i underparagraffer. Således at den nye ordlyd er:
 • 7. Økonomi og tegningsret

Regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9. Det reviderede regnskab skal underskrives af hele bestyrelsen.

 • 7.1 Foreningen har egen revision. Revisor + revisor suppleant vælges på generalforsamlingen, og kan ikke være et bestyrelsesmedlem.
 • 7.2 Alle hverv er ulønnede. Dog kan udgifter i foreningsregi til telefon og porto dækkes efter aftale med bestyrelsen
 • 7.3 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren, samt den af bestyrelsen udpegede kontaktperson. Ved enten formanden eller kassererens fravær, kan et andet myndigt bestyrelsesmedlem indtræde som tegningsberettiget.
 • 8. Denne er omskrevet. Således at den nye ordlyd er:
 • 8 Spørgsmål om ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen afgøres ved 2/3 flertal. De i denne forbindelse afgivne stemmer skal udgøre 2/3 af samtlige medlemmer. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der så gælder simpel stemmeflertal.
 • 9 Denne er omskrevet således at den nye ordlyd er :
 • 9. Ved opløsning
 • 9. Den forslået ordlyd, at foreningens aktiver tilfalder landsorganisationen. Blev ændret under gennemgang af paragraffen. Således at omfordelingen af klubbens aktiver, om det er til landsorganisationen eller en humanitær organisation, besluttes af generalforsamlingen.

 

 

 1. Afstemning og godkendelse af de foreslåede vedtægter.

 

De foreslået ændringer til vedtægterne blev godkendt enstemmigt.

 

 1. Forslag til regler om hædersbevisning og æresmedlem.

 

Forslagene til regler om hædersbevisning og æresmedlem der var trykt i klubbladet blev gennemgået.

 

 1. Afstemning og godkendelse af de foreslåede regler om hædersbevisning og æresmedlem.

 

De foreslået regler vedr. hædersbevisning og æresmedlem blev godkendt enstemmigt.