Referat fra GF d. 5.12.2017

Referat
Generalforsamling VMK 5. december 2017

Agenda:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af kasserens regnskab til godkendelse.
4. Valg af kasserer.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
8. Klubblad. Evt. ny redaktør (Hvis klubbladet skal beholdes).
9. Indkomne forslag
10. Evt.

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent
• Carsten Paulsen blev valgt som dirigent
• Morten Storgaard blev valgt som referent.

Herunder meddelte Carsten Paulsen at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt i henhold til gældende vedtægter.
Der var fremmødt 21medlemmer hvor af de 20 var stemmeberettiget.

2. Formandens beretning
Formanden gennemgik de aktiviteter der har været det forløbne år.
• Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Formanden takkede alle i bestyrelsen og suppleanterne for deres arbejde.

• Klubben fik nye vedtægter i år. Disse blev godkendt på ekstraordinær generalforsamling.

• Klubben har fået ny container ved søen. Begge er blevet malet af Mogens Krohn. Formanden takkede for dette.

• Vores område ved søen er blevet forskønnet, søen gravet ud og søens tilløb og afløb er blevet renset.

• Klubben har det forgangne år deltaget i mange arrangementer og mesterskaber og selv været arrangør ved DM som har været et super arrangement. Hvor klubben modtog meget ros fra deltager, publikum og kommunen. Formanden takkede for dette. Foruden aktiviteterne nævnt her nedenfor har der også været mange hyggelige timer ved søen med sejlads og socialt samvær.

• Klubben har været i Sverige i Råå og (Tullindagen, Carsten v. Jensen)
• Navy-day Dragør..
• Suså havnefest.
• Besøgt vores venner i Malmö.
• Køge Miniby.
• Hundested motortræf.
• Festlig Fredag.
• Hobbymessen i Rødovre hallen.
• Bådklubben Valby
• I Tyskland: Intermodellbau og Bad Bramstedt.
• VM i Polen hvor vi fik mange flotte placeringer med hjem så som 4 og 5 plads.
• DM afholdt af Vallensbæk modelskibsklub, med gode resultater,
• Klubmesterskaberne i SSR og skala skibe (her er der plads til flere)
• Standerhejsning ved søen.
• Standerstrygning.
• Åbent hus med aftensejlads

• Sejlads i svømmehallen, her kunne der godt komme flere. Så formanden opfordrede medlemmerne til at møde op, da kommunen godt kan finde på at tage dette fra os, da der er mange andre klubber som gerne vil ind her.

• Der har været et flittigt fremmøde i Klublokalet, hvor der bygges nye modeller, og gamle bliver renoveret. Dette krydret med masser af hygge, snak og vidensdeling.

• Desværre har der ikke været nogen tema aftner, men hvis et medlem gerne vil fortælle noget er der masser af muligheder for dette.

• Der er udkommet 3 klubblade. Men det har været småt med indlæg fra medlemmerne. Så der skal på generalforsamlingen i dag tages stilling til om bladet kan/skal forsætte og i hvis det skal fortsætte, så skal der findes en ny redaktør.

For det kommende år nævnte formanden kort følgende aktiviteter som der var kendskab til pt.:
• I 2018 skal klubben være vært ved de nordiske mesterskaber.
• Der bliver i 2018 afholdt DM i Herning.
• Det forventes at etablering af støjvolden fra vallensbækvej til Vejlegårdsvej påbegyndes 2018.
Til slut takkede formanden endnu engang for den store indsats der er gjort for klubben.

3. Fremlæggelse af Kasserens regnskab til godkendelse.
Kasseren delte kopi af regnskabet2016/17 samt budget 2017/18, ud til medlemmerne og gennemgik herefter dette.
Regnskabet for 2016/2017
Der var et lille underskud på Kr. 3056,36. i forhold til årets indtægter og udgifter. Dette skyldes primært at klubben har købt ny container.
Afholdelsen af DM løb rundt med et lille overskud. Grunden hertil skal ses i udgifterne forbundet med den vagt der var hyret ind til at passe på det materiel og skibe der var på stævnepladsen.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Budget for 2017/2018
Der er ikke foretaget nogen justeringer i forhold til de faste indtægter og udgifter. Så tallene fra sidste års budget er overført til næste års budget.

Der blev spurgt ind til hvorfor posten vedr. Nordisk mesterskab Kr. 27.000 er mindre end posten for det afholdte DM her i sommer der blev budgetteret med Kr. 30.000.

Svar: der forventes et lavere deltagerantal. Dels som følger af at klubberne i DK satser på DM, og det at der skal betales pr. tilmeldt skib.

Fastlæggelsen af kontingent.: Der er ingen ændringer til kontingentsatserne.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.

4. Valg af kasser
Bendt Roden var som den eneste på valg og blev valgt. Tillykke
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

• Steen Høj Rasmussen modtog ikke genvalg.
• Mogens Krohn genopstillede og blev valgt.
• Claus Fassel stillede op som den eneste og blev valgt.
Tillykke til begge.
6. Valg af 2 suppleanter

• Bob Bruun modtog ikke genvalg.
• Jan Frederiksen genopstillede og blev valgt.
• Steen Høj Rasmussen stillede op og blev valgt.
Tillykke til begge.
7. Valg af Revisor og revisorsuppleant.

• Bent Immertreü stillede op til genvalg som revisor og blev valgt.
• Bjarne stillede op som revisorsuppleant og blev valgt.
Tillykke til begge.

8.

Som det blev nævnt i klubbladet så træder Mogens Krohn tilbage som redaktør på Klubbladet pga. manglende indlæg. Dette rejste spørgsmålet om tiden var løbet fra det at have et klubblad. Da medlemmerne i større grad benytter sig af de elektroniske medier der muliggør at informationer og tips hurtigere kan deles. Således at de når de kommer i klubbladet faktisk er ”forældede”
Der blev diskuteret forskellige alternative løsninger da ikke alle medlemmer har adgang til PC.
Løsningerne blev at der 2 gange om året udsendes et nyhedsbrev elektronisk og for dem der ikke har en mailadresse vil dette nyhedsbrev blive uddelt ved fremmøde i klubben eller sendt med post. Denne løsning vil også give en besparelse på posten vedr. klubbladet.
Før dette kan føres ud i praksis. Så er der nogle formalia klubben skal have på plads i forbindelse med de nye skærpede krav jfr. Persondataloven.
Steen Høj Rasmussen fortalte at hvert medlem skal give sit samtykke til klubben før end at den kan sende nyhedsbreve/mails til medlemmerne. Så noget af det første der skal ske i 2018 er at finde ud af hvordan klubben skal forvalte dette. Loven skal overholdes da en tilsidesættelse vil medføre bødestraf.
En mulighed kunne være at der sendes et brev ud med en samtykkeformular som de enkelte medlemmer skal udfylde med underskrift og levere/sende tilbage til klubben førend de kan modtage mails og nyhedsbreve.
Bestyrelsen ser på dette.
Med ovenstående in mente blev det vedtaget at klubbladet nedlægges. Denne nedlæggelse medfører ingen ændring i vedtægterne. Da der heri er taget højde for det tilfælde at bladet skulle blive nedlagt.

9. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

10. Evt.
Der blev spurgt ind til om det er muligt som medlem at foretage tilføjelser i klubkalenderen i forbindelse med f.eks. Ens privatkalender for på den måde at nedbringe antallet af kalendere for det enkelte medlem.
Svar: Det er ikke muligt. Et mix mellem klubaktiviteter og de enkelte medlemmers private aftaler på klubkalenderen vil gøre den meget uoverskueligt. En løsning på spørgsmålet kunne være at det enkelte medlem fik sig en google kalender på sin telefon/pc og så synkronisere den op mod klubkalenderen.

Der blev spurgt ind til om der er muligt at lave en ”SMS” gruppe hvor de enkelte medlemmer kunne kommunikere (f.eks. hvem der kom ned og sejlede ved søen).
Svar: Der er ingen problemer hvis medlemmerne laver en sådan gruppe i privat regi. Skal klubben stå for den så er man tilbage i problematikken vedr. persondataloven og det at det enkelte medlem skal give sit samtykke.
Bestyrelsen vil dog tage det op og se om det giver mening at lave en sådan gruppe i klubregi.