referat fra vores GF er kommet

Referat

Ekstra ordinær generalforsamling VMK 2018

Agenda:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af en referent.
 4. Bestyrelsens mundtlige beretning
 5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, så formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år. (formand Thomas Reichert genopstiller)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren. (Ole Knudsen kan genvælges)
 10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant
 11. Valg af revisor samt revisorsuppleant, som vælges for et år.
 12. Indkomne forslag.  t.1. En snak om hvad sker der i SD. (skalamodelbåde Danmark, vores landsorganisation)
 13. Eventuelt

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 

 1. Valg af dirigent
 • Carsten Paulsen blev valgt som dirigent.

 

 1. Valg af referent
 • Morten Storgaard blev valgt som referent.

 

Herunder meddelte Carsten Poulsen at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt i henhold til gældende vedtægter.

Der var fremmødt 24 medlemmer.

 1. Bestyrelsens mundtlige beretning

Formanden fremlagde kort klubbens aktiviteter der har været i klubben det forgangne år.

 • Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder det forgangne år
 • Klubben har kunne fejre 35-års fødselsdag i 2018
 • Klubben har deltaget ved en masse stævner og udstillinger. Disse aktiviteter har givet mange nye medlemmer i klubben.
 • Klubben har afholdt Nordisk mesterskab. Dog vandt klubben ikke så mange medaljer som der var håbet på.
 • Ved DM deltog klubben også. Her blev det 8 medaljer, mens Esbjerg vandt 9 og Herning vand 8. Det var med andre ord første gang klubben ikke vandt flest præmier.
 • Der har med stor succes været afholdt auktion i klubben over div. Både, materialer, byggesæt etc.
 • Der er pænt fremmøde ved bygge aftenerne hvor der både er tid til at bygge og socialt samvær. Endnu større fremmøde, er der, når der er smørrebrød.
 • Der har været afholdt KM for skala både. Antallet af deltagere kunne dog godt have været større. Dette skulle tages som en opfordring.
 • Til slut takkede formanden alle medlemmerne som har hjulpet med stort og småt gennem året og en tak til bestyrelsen for godt arbejde.

 

Herefter fortalte formanden kort om de kommende aktiviteter for 2019

 • Der vil blive afholdt åbent hus sidst i juli
 • Klubbens deltagelse ved VM i juli
 • Deltagelse ved DM. Lokationen er dog ikke bestemt endnu.
 • Generalforsamling i SD afholdes i Vallensbæk modelskibsklub.
 • Der afholdes auktion i klubben den 21/1-19
 • Naviga den 23/1-19
 1. Revideret regnskab.

Kasseren delte kopi af regnskabet2017/18 samt budget 2018/19, ud til medlemmerne og gennemgik herefter dette.

Herunder blev det oplyst at overskuddet fra NM var ca 2700 kr. At det ikke var større, skyldes udgifterne til vagt og toilet vogn.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

 1. Fremlæggelse af budget

Der var ikke de store ændringer til budgettet. Posten vedr. klubbladet udgår.

Der er budgetteret med et overskud på 1.360,00 Kr.

Forslagene til regler om hædersbevisning og æresmedlem der var trykt i klubbladet blev gennemgået.

 1. Fastsættelse af kontingent.

De nuværende kontingentsatser forbliver uændret. For 2019.

 8. Valg af formand.

Thomas Reichert genopstillede til formandsposten og blev genvalgt som formand.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ole Knudsen genopstillede til posten som bestyrelsesmedlem og blev genvalgt til bestyrelsen.

 

 1. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant
 2. Her blev Jan Fredriksen valgt.
 3. Her blev Steen Rasmussen valgt
 4. Her blev Bjørn Christiansen

 

 1. Valg af revisor + suppleant

Bent Immertreü blev valgt som revisor.

Hans Peter blev valgt som revisor suppleant

 

 1. Indkomne forslag

Hvad sker der i SD?

Ole Erlandsen fortalte kort om hvad der sker i SD.

På sidste ordinære generalforsamling blev der stillet forslag om SD skulle nedlægges. Dette var der dog ikke tilslutning til.

Det blev pålagt bestyrelsen at finde ud af hvordan den kunne blive reorganiseret.  Ole Erlandsen blev udvalgt til at se på dette.

I den forbindelse blev det besluttet at der skulle laves et nyt udkast til vedtægter. Dette kan ses på SD´s hjemmeside.

Dette udkast blev gennemgået på SD´s ekstraordinære generalforsamling.

Udkastet skal godkendes på kommende generalforsamling i januar.

 

Endvidere nævnte Ole at kontingentet er 100 Kr. Der ligger et forslag på at dette nedsættes til 50 Kr. Denne reduktion forventes hentet ind på deltager gebyrer.

 

Til slut blev der spurgt ind til om det er på den ordinære generalforsamling at fremtiden for SD afgøres. Hertil blev der svaret ja.

 

 1. Evt.

Gamle havn

Thomas fortalte at den gamle havn står for en renovering hvilket skal ske i 2019. Hertil kom Thomas ind på at alle dem der vil give en hånd med, er meget velkomne. Medlemmerne kan følge med på hjemmesiden.

 

NAVIGA.

Her skal der vælges ny Præsident. Denne proces kan godt blive spændende da bestyrelsen vælges komplet.