Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 3.12.2019 kl. 19.30

Indkaldelse til VMK’s ordinære generalforsamling
Af Thomas Reichert d. 4 november 2019
Indkaldelse til vores ordinære generalforsamling i Vallensbæk Modelskibs Klub
Tirsdag den 03.12.2019 kl.19.30 på Korsagergaard i stuerne på 1. sal , Vejlgårdsvej 121, 2625 Vallensbæk
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent.
3. Valg af en referent.
4. Bestyrelsens mundtlige beretning
5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, så formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år. ( Bendt Roden genopstiller )
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren. (Mogens Krohn og Claus Fassel genopstiller)
10. Valg af 1. og 2. samt 3. suppleant ( alle 3 genopstiller )
11. Valg af revisor (Bent Immertreü) samt revisorsuppleant ( Hans Peter Rasmussen ) som vælges for et år. ( begge genopstiller )
12. Indkomne forslag. Punkt 1: En enig bestyrelse anbefaler at VMK udmelder sig af SD.
13. Eksklusion af medlem.
14. Eventuelt
Hvis du har lyst og vil spise med os kl.18.00 på Korsagergård er prisen 130,-kr. for
Stegt flæsk (10 skiver/person) med persillesovs og hvide kartofler.
Tilmeldingen er bindene og skal meldes til formand@vmk-rc.dk, betales til klubbens mobilepay = 20 42 68 43
Forslag der skal behandles på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde SENEST d.19 november.