Referat af vores ordinære generalforsamling.

Referat af ordinær generalforsamling Vallensbæk modelskibsklub (VMK) 3/12-2019

Agenda:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af en referent.
 4. Bestyrelsens mundtlige beretning
 5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, så formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren.
 10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant
 11. Valg af revisor samt revisor-suppleant, som vælges for et år.
 12. Indkomne forslag. Udmeldelse af SD
 13. Eksklusion af medlem.
 14. Eventuelt.

Der var indgivet ændringsforslag til dagsordenen med forslag til at pkt. 13 ”Eksklusion af medlem” blev flyttet til op til Punkt 4.

Denne ændring blev godkendt. Kopi af indleveret ændringsforslag ligger hos bestyrelsen. Mærket Bilag 1. 

 1. Valg af dirigent
 • Carsten Paulsen blev valgt som dirigent.
 • Herunder meddelte dirigenten at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt i henhold til gældende vedtægter.
 • Der var fremmødt 33 medlemmer. 
 1. Valg af referent
 • Morten Storgaard blev valgt som referent.
 1. Eksklusion af medlem

Det pågældende medlem var ikke tilstede ved generalforsamlingen.

Formanden redegjorde for hvorfor bestyrelsen ønskede medlemmet ekskluderet.

Den fulde redegørelse ligger hos bestyrelsen. Mærket Bilag 2.

Herefter blev der uddelt stemmesedler. For at sikre at uddeling af stemmesedler kun blev udleveret til gyldige medlemmer blev der krydsrevideret med medlemslisten i forbindelse med udleveringen. For de medlemmer der ønskede at stemme, men ikke kunne være til stede. Blev dette det gjort ved fuldmagt. Kopi af disse ligger hos bestyrelsen og er mærket Bilag 3 og 4.

Resultat: Det blev enstemmigt vedtaget at støtte bestyrelsen i deres beslutning, hvilket betyder at det pågældende medlem nu er ekskluderet fra klubben.

 1. Bestyrelsens mundtlige beretning

Formanden indledte med en tak for godt sammenarbejde og den støtte han har fået i forbindelse med sin kones bortgang. Herefter fremlagde han de aktiviteter der har været i klubben det forgangne år.

 • Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder det forgangne år
 • Generalforsamlingen 2018 og julehygge gik fint. Tak til dem som har hjulpet til.
 • Klubben har deltaget ved mange forskellige aktiviteter som:
 • Deltaget 2 gange ved Hobbymessen i Rødovrehallen.
 • Været i Sverige to gange og sejle.
 • Afholdt åbent hus.
 • 3 medlemmer fra klubben har været til VM i Ungarn i Bánk. Ale tre kom hjem med flotte resultater dog ingen medaljer.

Der har dog været en del stævner i Jylland som klubben desværre ikke har kunne deltage ved.

 • Sønderjysk modelskibsklub er desværre lukket ned.
 • Dem som har vundet medaljer det forgangne år har været ved Borgmesteren for at blive hyldet.
 • Traditionen tro har der også været afholdt standerhejsning og strygning. Ved begge arrangementer var der mødt mange op.
 • Klubben har afholdt DM hvor det hele fungerede. En tak til dem som har hjulpet. Igen fik klubben over halvdelen af medaljerne.
 • Trods information og advarsler om ikke at køre ned til søen, Så er der nogen der i forårets løb har trodset dette forbud og kørt derned. Dette har resulteret i at nogle har kørt fast og at græsset er blevet ødelagt. Dette er dog blevet udbedret. Episoden har givet en del uro på Facebook og hos kommunen. Hvilket har medført at der nu er sat sten op og nedkørslen er lukket med kæde. Adgang til søen er dog stadig mulig ved fjernelse af kæde, der er låst med hængelås. Dette har så resulteret i en tvist mellem et medlem og bestyrelsen, da medlemmet gerne ville have nøglerne så det frit kunne køre ned til søen når det passede vedkommende. Denne tvist har også skabt en del støj hos kommunen. Hvorfor bestyrelsen ikke ser anden mulighed end at stille forslag om at medlemmet bliver ekskluderet. Se punkt 4.
 • Fremmødet til byggeaftnerne er inde i en positiv udvikling forstået sådan at der er flere der møder op. Det er også godt at se at der bliver taget hånd om de nye medlemmer.
 • Formanden har på sin afdøde kones vegne valgt at donere et større kontant beløb til klubben så der kan bygges en bålhytte, da dette ville være i hendes interesse. 

Formanden ser sammen med bestyrelsen frem til endnu et år med spændende aktiviteter hvor de vil gøre det bedste for klubben.

 1. Revideret regnskab.

Kasseren delte kopi af regnskabet 2018/19 samt budget 2019/20, ud til medlemmerne og gennemgik herefter dette.

Af større nyanskaffelser kunne nævnes Bål hus (Se beretning fra formanden) samt nyt telt da det gamle blev ødelagt under DM som følge af blæsevejr.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Kopi af regnskab er hos bestyrelsen mærket Bilag 5.

 1. Fremlæggelse af budget

Der var ikke de store ændringer til budgettet.

Kopi af budget er hos bestyrelsen mærket Bilag 6.

 1. Fastsættelse af kontingent.

De nuværende kontingentsatser forbliver uændret. For 2020.

 1. Valg af kasser.

Bendt Roden genopstillede til kasser posten og blev genvalgt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Mogens Krohn og Claus Fassel genopstillede begge til posten som bestyrelsesmedlem. Begge blev genvalgt.

 1. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant

Jan Fredriksen, Steen Rasmussen og Bjørn Christiansen stillede begge op til genvalg. Derudover meddelte Henning Lass at han også stillede op som suppleant.

Der blev afholdt valg til 1., 2. og 3. suppleant.

Følgende blev valgt:

 • Jan Fredriksen
 • Bjørn Christiansen
 • Henning Lass
 1. Valg af revisor + suppleant

Bent Immertreü blev valgt som revisor.

Hans Peter Rasmusen blev valgt som revisor suppleant.

 1. Indkomne forslag

Udmeldelse af SD?

Formanden redegjorde kort hvorfor klubben skulle melde sig ud af SD.

Selve redegørelsen ligger hos bestyrelsen mærket med Bilag 7.

Hvilken indflydelse vil en udmeldelse af SD få for klubben:

 • Klubben kan ikke deltage i stævner som DM, hvis dette afholdes under SD regi.

Der er dog ikke noget til hinder for at der kan afholdes f.eks. et åbent DM, hvor det er muligt for alle klubber at deltage.

 • En udmeldelse vil ikke få indflydelse på kontingentet.

Da følgerne ved en udmeldelse af SD er til at overse ifølge bestyrelsen ønsker denne at VMK melder sig ud.

Der blev spurgt ind til om de andre klubber også vil melde sig ud af SD?

Dette vides ikke endnu da det først afklares i forbindelse med de afholder deres generalforsamling.

Med baggrund i dette blev der afholdt valg om hvor vidt klubben skulle forblive medlem af SD eller denne skulle opsige sit medlemskab af SD.

Valgresultat:

31 stemte for opbakning til bestyrelsens beslutning om at melde VMK ud af SD.

1 stemte nej.

1 stemte blank.

Med dette resultat er det besluttet at Vallensbæk modelskibsklub opsiger sit medlemskab af SD.

 1. Evt.
 • Klubben har igen i år afholdt en god tur til Bad Bramstedt. Foruden de faste deltagere har der været to nye deltagere.
 • 2019 har været et noget omtumlet år for formanden. Dette vil han råde bod på i 2020 med forskellige tiltag som:
 • Klubmesterskaber inden for Skala både og sejlbåde.
 • Genoptage temaaftner.
 • Der vil også blive arrangeret en tur til Bad Bramstedt igen i 2020. Dog bliver der ikke nogen tur til Dortmund i 2020.
 • Arrangementer/Aktiviteter i 2020:
 • Nordisk mesterskab. Der er ingen dato kommet på nuværende tidspunkt fra Finland.
 • Danmarks mesterskab: Der er ingen planer på nuværende tidspunkt.
 • Tur til Sverige/Malmø klubben
 • Åbent hus-arrangement.
 • Hundested træf
 • Køge miniby. Afholdes den 2. uge i august
 • Renovering af den gamle havn ved søen.

Generelt vil arrangementer blive lagt op på klubbens hjemmeside.

Under emnet blev der stillet følgende spørgsmål:

Spm:             Har man fra bestyrelsens side overvejet en prøveperiode for nye medlemmer.

Svar:            Det vil blive taget op i bestyrelsen i januar.

 

Spm:             Har bestyrelsen overvejet flere klasser til DM?

Svar:             Det kunne være en mulighed

 

Spm:             Kunne man ikke foreslå Vallensbæk kommune at terrænet blev forberedt så man kan køre på det.

Svar:             Klubben har været i dialog med kommunen. Det kan ikke komme på tale pt.

 

Forslag til ændringer i vedtægter: 

 • I forbindelse med klubbens opsigelse af medlemskabet i SD skal klubbens vedtægter opdateres.
 • Der blev stillet forslag om at der i forbindelse med afstemning via fuldmagt skulle skrives et loft ind i vedtægterne mht. antallet af fuldmagter og hvornår der kunne bruges fuldmagter.

Bestyrelsen vil se på dette.

 • Der blev stillet forslag om at der i vedtægterne bliver skrevet ind at en person på valg til bestyrelsen skal være tilstede på selve valgdagen.

Dirigenten Carsten Poulsen kunne så derefter lukke Generalforsamlingen.