Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag den 5. december 2023 kl. 19.30

Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag den 5. december 2023 kl. 19.30 på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk

Kære medlemmer,

Tider er kommet til igen ses til GF.

Stedet: Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk.

Traditionen tro spiser vi kl.18.00 stegt flæsk med hvide kartofler og persillesovs.

Priser er 130,-kr, og tilmelding er bindene  for spisning og betales ved tilmeldingen på mobilpay eller kontant.

Tilmelding til mailto:formand@vmk-rc.dk eller sms til formand med ja tak stegt flæsk.

De tilmeldte er: ThomasR(b), ChristianB(b), RudiT(b), ClausF(b), JanF(b), HansPR+Sanne(b), FinnA(b), MogensK(b), OleK(b),

Steffen(b), LarsG(b), MortenS(b), CarstenP(b), EjnarH(b), BendtR, ArvidS(b), FinnK, PeerjanH(b), BjørnK, ClausChr(b), JensTN(b), JohnnyKH(b)

Dagsorden er som følge vores vedtægter:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af en referent
 3. Valg af dirigent.
 4. Bestyrelsens mundtlige beretning
 5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent (ingen ændring)
 8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, således at formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år. (BendtR. modtager genvalg)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren. (JanF og ClausF. modtager genvalg)
 10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant. (OleK., MortenS. og LarsG. modtager genvalg)
 11. Valg af revisor samt revisorsuppleant, som vælges for et år. (BentI. og HansPR. modtager genvalg)
 12. Indkomne forslag (tillæg til vores vedtægter vedr. GDPR reglerne.Jeg er ikke sikker at vi kan laver et tillæg eller om dette skal ind under et punkt, men dette kan vi jo tale om)
 13. Eventuelt

På Bestyrelsen vegne
Formand ThomasR

Her er forslaget:

Behandling af personoplysninger i Vallensbæk Modelskibs Klub

1.      Vallensbæk Modelskibs Klubs dataansvar

Vallensbæk Modelskibs Klub behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige.

2.      Foreningens formål med behandling af personoplysninger:

2.1. Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

2.2. Som led i foreningens aktiviteter, kommunikation mv.

2.3. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

2.4. Administration af din relation til os

2.5. Administration af foreningens eksterne relationer

Vallensbæk Modelskibs Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vallensbæk Modelskibs Klub behandler personoplysninger i forbindelse med medlemsdatabasen, tilmelding til stævner og konkurrencer ol.

3.      Medlemsdatabasen

Alle medlemmer i Vallensbæk Modelskibs Klub skal registreres i medlemsdatabasen med følgende oplysninger:

3.1. Navn, adresse, telefonnummer og email adresse.

3.2. Fødselsdato og køn af hensyn til klassifikation ved konkurrencer

3.3. Medlemmernes CPR-nummer registreres ikke i databasen.

3.4. For leverandører, kunder og personer, hvor foreningen har regelmæssige ind- eller udbetalinger, kan vi have bank- eller betalingsoplysninger.

Navneoplysningerne i databasen betragtes ikke som fortrolige. Der kan være lister med medlemmernes navne frit tilgængeligt f.eks. i forbindelse med stævner, andre arrangementer mm. Øvrige oplysninger i databasen betragtes som fortrolige og er kun tilgængelige for foreningens bestyrelse. Oplysninger fra databasen kan kun videregives med medlemmets skriftlige accept.

4.      Billeder

I forbindelse med stævner, kurser, møder eller andre aktiviteter kan der blive taget billeder, der kan blive bragt i på hjemmesider og/eller på sociale platforme.

4.1. Portrætter vil kun blive bragt efter den portrætteredes godkendelse.

4.2. Genkendelige billeder af børn vil kun blive bragt efter forældres godkendelse.

4.3. Gruppebilleder, fællesbilleder, billeder fra aktiviteter o.l. bortset fra 1 kan blive bragt uden godkendelse.

4.4. Personer der ikke vil være med på billeder, skal informere herom og være behjælpelig med at foreningen respekterer dette.

5.      Ansvar

Det er formandens ansvar at tilse, at nærværende retningslinjer overholdes.

Det er medlemmernes ansvar at alle oplysninger er registreret korrekt i medlemsdatabasen.

6.      Dine rettigheder:

6.1. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (denne privatlivspolitik)

6.2. Retten til berigtigelse, sletning og indsigelse i egne personoplysninger

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til formanden.

 

Bestyrelsen i Vallensbæk Modelskibs Klub

Vedtaget på Xxxxxx

 

Her er så vores nuværende Vedtægter:

Vedtægter

 Vedtægter for Vallensbæk Modelskibs Klub

 • 1. Navn

Foreningens navn er: “Vallensbæk Modelskibs Klub” (VMK). CVR nummer er 29579563

 • 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune.
Medlemmernes sejlads foregår overvejende i kommunens regnvandsbassin.

 • 3. Formål

Foreningens formål er:

 • At fremme interessen for modelskibssejlads
 • At sikre mulighed for medlemskab af landsorganisation.
 • At forbedre mulighederne for modelskibssejlads i hjemstedsområdet.
 • At varetage medlemmernes interesse i forhold til andre modelskibsforeninger og offentlige myndigheder.

Foreningen er kun for miljøvenlige modeller (Elektrisk-, damp- og sejldrevne). Modellerne skal ved tvivl godkendes af bestyrelsen med hensyn til miljøforhold.

 • 4. Medlemskab og kontingent

Foreningen optager alle med interesse for modelskibe og dermed relaterede emner. Medlemmerne opdeles som juniorer og ordinære-, pensionist- eller familiemedlemmer. Pensionister forstås som folkepensionister eller førtidspensionister. Medlemmerne er juniorer frem til slutningen af regnskabsåret det år de fylder 18 år. Optagelsen er gyldig, når kontingent er indbetalt til foreningen.

 • 4.1 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet opkræves af kassereren 1 gang årlig til betaling seneste den 1. marts.
 • 4.2 Medlemmer, der handler imod foreningens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 • 4.3 For at komme i betragtning som æresmedlem, skal et medlem også opfylde kriterierne for udnævnelse af æresmedlem. Kriterierne skal være godkendt af en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingent fri.
 • 4.4 Bestyrelsen kan tildele hædersbevisning. For at kunne komme i betragtning til hædersbevisning, skal et medlem også opfylde kriterierne for dette. Kriterierne skal være godkendt af en generalforsamling.
 • 4.5 Medlemstallet er det som blev konstateret ved den seneste ordinære generalforsamling.

 

 • 5. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 • 5.1 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i slutningen af november eller i begyndelsen af december, dog før generalforsamlingen i landsorganisationen. Generalforsamling skal indvarsles af bestyrelsen på klubbens hjemmeside, med mindst 15 dages varsel.
 • 5.2 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på hjemmesiden.
 • 5.3 Den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af en referent
 3. Valg af dirigent.
 4. Bestyrelsens mundtlige beretning
 5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, således at formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren.
 10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant
 11. Valg af revisor samt revisorsuppleant, som vælges for et år.
 12. Indkomne forslag
 13. Eventuelt
 • 5.4 Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent, kan deltage og kan stemme. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, kan der stemmes ved fuldmagt, der afleveres til dirigenten.
 • 5.5 Der stemmes med simpelt flertal ved håndsoprækning med mindre et medlem anmoder om skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed bliver formandens stemme den afgørende. Ved personvalg afgøres stemmelighed dog ved lodtrækning. Forslag om opløsning af foreningen kræver 2/3 af samtlige medlemmer. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der så gælder simpelt stemmeflertal.
 • 5.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter ønsket er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

 

 • 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse som vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for en toårig periode. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Hvert år vælges alle suppleanter, 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen kan på generalforsamlingen vælge at udvide bestyrelsen med 1 eller flere suppleanter.  Genvalg kan finde sted.

 • 6.1 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
 • 6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er samlet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • 6.3 Dersom et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Suppleanter har dog ret til at deltage og tale på bestyrelsesmøderne.
 • 6.4 Bestyrelsen er forpligtiget til at føre protokol med referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt alle vedtagelser. Protokollen tilhører foreningen.
 • 6.5 Bestyrelsen udfærdiger retningslinjer for sejladsen, så de modeller ikke er til fare og gene for hinanden og tredjemand. Disse retningslinjer skal være tilgængelige for alle medlemmer.
 • 6.6 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Vallensbæk Kommunes retningslinjer.

 

 • 7. Økonomi og tegningsret

Regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9. Det reviderede regnskab skal underskrives af hele bestyrelsen.

 • 7.1 Foreningen har egen revision. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen, og kan ikke være et bestyrelsesmedlem.
 • 7. 2 Alle hverv er ulønnede. Dog kan udgifter i foreningsregi til telefon og porto dækkes efter aftale med bestyrelsen.
 • 7. 3 Foreningens tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren, samt den af bestyrelsen udpegede kontaktperson. Ved enten formanden eller kassererens fravær, kan et andet myndigt bestyrelsesmedlem indtræde som tegningsberettiget.

 

 • 8.Ændringerne af vedtægter

Forslag om ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen afgøres ved 2/3 flertal. De i denne forbindelse afgivne stemmer skal udgøre 2/3 af samtlige medlemmer. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der så gælder simpelt stemmeflertal.

 • 9. Ved opløsning

Ved opløsning af foreningen tilfalder dens aktiver landsorganisationen, eller en humanitær organisation valgt af en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med opløsningen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 27-3-2017 og erstatter derved vedtægterne fra  3/9 1983, 3/12 1990, 24/1 1994 og 3/12 2001,29.11 2010.

hilsen Formanden

ThomasR