Referat af GF er kommet

Kære medlemmer,

Hermed referatet fra GF.

Referat

Generalforsamling Vallensbæk modelskibsklub (VMK) 5/12-2023

Agenda:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Valg af dirigent.
4. Bestyrelsens mundtlige beretning
5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to
år, så formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år. Et medlem vælges
samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren.
10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant
11. Valg af revisor samt revisor suppleant, som vælges for et år.
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Valg af referent.
 Morten Storgaard blev valgt som referent.
3. Valg af dirigent
 Carsten Poulsen blev valgt som dirigent.
Herunder meddelte dirigenten at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt i
henhold til gældende vedtægter.

2

4. Bestyrelsens mundtlige beretning
Formanden indledte med en tak til bestyrelsen, suppleanter, kommunens
kontaktperson og webmaster for godt sammenarbejde.
Desuden takkede han også de medlemmer som gennem året har hjulpet til i klubben
med stort og småt
Herefter fremlagde han de aktiviteter der har været i klubben 2023
Aktiviteter 2023
 Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder + et ekstra i forbindelse med
DM.
 2023 var også året hvor klubben fejrede sit 40-års jubilæum.
 Klubben har været repræsenteret ved div. arrangementer som:
o Dortmund messen (Tyskland)
o 2 x Råå og Tulindagan(Sverige)
o 2 gange Hobbymesse i Rødovrehallen
o Besøg hos Hobby Lobby tre gange.
o Temaaften hos Modelskibet
o Boat Show i Ishøj Havn
o Hobby messe i Års.
o Afholdelse af auktion i Klubben over udstyr, værktøj, bøger,
modeller og byggesæt.
o Derudover har 2023 også budt på sejladser ved søen,
standerhejsning og stander strygning.
o Deltagelse ved forskellige kommunale arrangementer herunder
Mosens dag.

Så klubben har i 2023 gjort meget for at være synlig og profilere sig.
Klubben har haft store udfordringer med vandpest i søen og har brugt en del penge og
tid på at bekæmpe den. Formanden takkede de medlemmer der har været med til at
fjerne vandpest og holde den så ren som det var muligt. Dette har været en stor
opgave.
Dette års DM har været en stor oplevelse og klubben har fået meget ros fra de
deltagende klubber

3

Aktiviteter og information om 2023
2023 byder på spændende klubaktiviteter:
 Temaaften enten i klubben eller hos Modelskibet
 NM i Finland. Afventer datobekræftelse.
 Besøg i Bad Bramstedt.
 Klubtur til Hamborg slut april/start maj.
 Klubben afholder igen i år DM. Dato 16-18. august
 Deltagelse ved Rødovre Hobbymesse forår og efterår
 Eventuelt tur til messen i Aars
 Besøg hos klubben i Sverige
Informationer fra Formanden.
Formanden oplyste at han trækker sig som arrangør af DM efter DM 2025 på
Bornholm. Dette er også arrangementet hvor han også stopper som dommer og
stævneleder.
DM 2027 i Herning er det sidste mesterskab formanden engagerer sig i, efter 34
år. Herefter er han kun med som deltager, og må andre tage initiativet.
Han vil dog gerne fortsætte som formand i klubregi 10 år endnu, så længe der er
opbakning til dette fra medlemmerne eller til han selv ønsker at gå af.
Han vil dog gerne bistå ved mindre stævner i klubregi, åbent hus, klubture besøg
af andre klubber i DK og uden for landets grænser.

4

5. Revideret regnskab.
Kasseren delte kopi af regnskabet 2022/2023 ud til medlemmerne. Dette blev
gennemgået.
Der er et lille overskud på 7000 kr. Dette skyldes salg af skibe på den blå avis.
Udgifter i forbindelse med DM er en relativ stor post. Bl.a. leje af toiletvogne.
Til næste år bliver der kun lejet 1 vogn som placeres nede ved stævnet som
tidligere
Tilgang/afgang af medlemmer ligger nogenlunde konstant så medlemsantallet
ligger stabilt på ca. 90.
Der blev spurgt til kassebeholdningen og dennes størrelse. Spørgsmålet tages
under evt.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Det revideret regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen.

6. Fremlæggelse af budget
Kasseren delte kopi af budgettet 2023/2024 ud til medlemmerne. Dette blev
gennemgået.
Der ligger en relativ stor post som er DM2024.
I forbindelse med gennemgangen blev der spurgt ind til salg af klubtøj og i hvor
høj grad dette havde indvirkning på klubbens økonomi.
Salg af tøj udligner udgifterne ved indkøb og tryk. Der er et lille + på 500 kr. på
den konto
Ellers var der ingen kommentarer eller spørgsmål til budgettet for 2023/2024.
Budgettet for 2023/2024 blev godkendt og kan rekvireres hos bestyrelsen.

7. Fastsættelse af kontingent.
De nuværende kontingentsatser forbliver uændret. For 2024.

5

8. Valg af formand m/k.
På valg dette år er Kasseren. Bent Roden genopstillede til posten som kasser og
blev enstemmigt valgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg til bestyrelsen 2023/2024
Jan Frederiksen modtager genvalg.
Claus Fassel modtager genvalg.
Både Jan Frederiksen og Claus Fassel blev enstemmigt genvalgt.

10. Valg af 1. og 2. samt evt. 3. suppleant
Ole Knudsen modtager genvalg som 1. suppleant.
Lars Giese modtager genvalg som 2. suppleant.
Morten Storgaard modtager genvalg som 3. suppleant
Ole Knudsen blev enstemmigt genvalgtsom 1. suppleant.
Lars Giese blev enstemmigt genvalgt som 2. suppleant.
Morten Storgaard blev enstemmigt genvalgt som 3. suppleant.

11. Valg af revisor + suppleant
Bent Immertreu ønskede ikke genvalg som revisor men stillede op til valg som
revisorsuppleant.
Hans Peter stillede op til valg som revisor.
Hans Peter blev enstemmigt valgt som revisor.
Bent Immertreu blev enstemmig valgt som revisorsuppleant.

6

12. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag om at få hjælp fra Finn, til hvordan klubben skal
synliggøre håndteringen af GDPR-regler.
Der er to måder at gøre dette på.
Den ene er at inkluderer dem i vedtægterne, hvilket er en omstændig affære og vil
kræve en ekstra ordinær generalforsamling.
Den anden løsning er at lægge klubbens politik for håndtering GDPR reglerne ud på
klubbens hjemmeside.
Sidstnævnte løsning er Finns anbefaling og kan besluttes på denne
generalforsamling ved afstemning.
Forslaget om at lægge klubbens politik for håndtering af GDPR regler ud på
hjemmesiden blev sat til afstemning.
Her blev det enstemmigt vedtaget at klubbens politik for håndtering af GDPR
reglerne lægges ud på hjemmesiden.
Selve vedligeholdelsen af persondata i klubben, er den dataansvarlige, som er Bent
Roden.
Skulle et medlem finde oplysninger på hjemmesiden som ikke er tidssvarende, skal
det pågældende medlem kontakte Carsten Vittrup der så vil rette disse til.
I forbindelse med dette emne blev der spurgt ind til om man som privat person må
videregive et telefonnummer på et andet medlem.
Svar:
Ja det må man gerne. Der er som forening man ikke må

13. Eventuelt.
1. Under pkt. 5. Klubbens revideret regnskab. Blev der spurgt til kassebeholdningen
og bestyrelsens holdning til om den bare skulle vokse eller forblive den status
quo.
Hertil svarede Formanden at det oprindeligt var tiltænkt at den skulle være på 30-
35.000, men at den er vokset, hvilket bl.a. skyldes salg af skibe og at klubben har
meldt sig ud af landsorganisationen. Sidstnævnte har givet klubben en
besparelse på ca. 10.000 kr. og derved medvirket til en positiv forøgelse
kassebeholdningen

7
Fremadrettet har bestyrelsen ikke nogen planer om at begrænse en forøgelse af
beholdningen, da en solid kassebeholdning gør klubben bedre rustet til at
håndterer ekstra udgifter til f.eks. stævner eller køb af værktøj.
2. Parkering ved søen
Mogens og Thomas har haft et møde med kommunen vedr. parkering ved søen.
Dette har resulteret i et bilag der præciserer hvem der må parkere ved søen.
Bilag lægges op på klubbens hjemmeside.
Det blev pointeret at der ikke af bilaget fremgår hvor mange biler der må parkere
ved søen. Men at dette vil blive taget op igen med kommunen hvis der kommer
klager.
Endvidere blev det besluttet at der skal sættes et officielt skilt op ved søen så
uvedkommende ikke kører ned til søen. Kommunen kontaktes for et sådan.

 

På vegne af Morten S.

hilsen Formanden