Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i VMK

Grundet forslag om ændringer af VMK’s vedtægter, indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling i fortsættelse af den ordinære GF tirsdag d. 6 december.

Disse forslag sættes til afstemning.

Se venligst følgende bilag til ændringer: Alt markeret med rødt er ændringer.

Vedtægterne kan printes som PDF her

Vedtægter for Vallensbæk Modelskibs Klub

§ 1.

Foreningens navn er: “Vallensbæk Modelskibs Klub” (VMK).

CVR: 29579563

§ 2.

Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune.
Medlemmernes sejlads foregår overvejende i kommunens regnvandsbassin.

§ 3.

Foreningens formål er:

§  At fremme interessen for modelskibssejlads, samt mulighed for eventuelt medlemskab af landsorganisation.

§  At forbedre mulighederne for modelskibssejlads i hjemstedsområdet.

§  At varetage medlemmernes interesse i forhold til andre modelskibsforeninger og offentlige myndigheder.

Foreningen står kun for miljøvenlige modeller (Elektrisk-, damp- og sejldrevne).

Modellerne skal om nødvendigt godkendes af bestyrelsen med hensyn til miljøforhold.

Bestyrelsen udfærdiger retningslinjer for sejladsen så de forskellige, nuværende som fremtidige, modeller ikke er til fare og gene for hinanden og tredjemand. Disse retningslinjer skal være tilgængelige for alle medlemmerne.

Medlemmer, der handler imod foreningens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen.

 

§ 4.

Foreningen optager alle med interesse for modelskibe og dermed relaterede emner. Medlemmerne opdeles som juniorer og ordinære-, pensionist- eller familiemedlemmer.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet opkræves af Kassereren 1 gang årlig, til betaling 1. marts.

Pensionister er folkepensionister eller førtidspensionister. Medlemmerne er juniorer frem til slutningen af regnskabsåret det år de fylder 18 år.

§ 4. stk. 1.

Bestyrelsen kan indstille til Generalforsamlingen, at udnævne æresmedlemmer som opfylder 1 eller flere punkter i bilag 1. Disse medlemmer er kontingent fri til VMK.

Bestyrelsen kan tildele hædersbevisning efter principperne i bilag 1.

§ 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den daglige ledelse har bestyrelsen, som vælges på en generalforsamling. Bestyrelsen tegnes organisatorisk af formanden og økonomisk af kassereren. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Vallensbæk Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. Hvis enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke vil underskrive regnskabet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor problemerne fremlægges og nye medlemmer til bestyrelsen kan indvælges. Det fritager dog ikke den oprindelige bestyrelse for bestyrelsesansvar ikke at underskrive regnskabet.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og konstituerer sig på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for en toårig periode. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Hvert år vælges alle suppleanter og 1 kritisk bilagskontrollant. Bestyrelsen kan på generalforsamlingen vælge at udvide bestyrelsen med 1 eller flere suppleanter.  Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når Formanden eller Kassereren og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er samlet. Dersom et medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan bestemme at suppleanter kan deltage som observatører uden stemmeret ved bestyrelsesmøderne. Alle hverv er ulønnede, dog kan beskedne udgifter til telefon og porto betales, Disse skal dog godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol med referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt alle vedtagelser. Protokollen tilhører foreningen.

§ 6.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i slutningen af november eller i begyndelsen af december, dog før generalforsamlingen i landsorganisationen, og forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af oktober. Bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne gennem denne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette skal ske skriftligt til formanden og med forslag til dagsorden. Medlemstallet er det som blev konstateret ved det sidste ordinære generalforsamling.

Alle generalforsamlinger skal indvarsles pr. brev af bestyrelsen eller offentliggøres i bladet, eller på klubbens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden samt evt. forslag til beslutning.

§ 7.

Den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1.      Valg af dirigent. Denne skal lede generalforsamlingen og sikre at alt er lovformeligt. Dirigenten skal ved alle afstemninger spørge om der ønskes skriftlig afstemning, dirigenten skal være oplyst om aktuel medlems tal, samt antal fremmødte stemmeberettiget, så vedtægternes § 8 & § 9 overholdes

2.      Valg af referent og stemmetæller.

3.      Bestyrelsens Mundtlige beretning, fremlægges til godkendelse.

4.      Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9.

5.      Fremlæggelse af budget og Fastsættelse af kontingent.

6.      Valg af formand eller kasserer. Formanden og kassereren vælges for to år, således at formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år, et medlem vælges samme år som formanden og to medlemmer samme år som kassereren.

8.      Valg af suppleanter og 1 Kritisk bilagskontrollant som vælges for et år.

9.      Indkomne forslag. Her kan alt behandles og vedtages, dog er der særlige regler for vedtægtsændringer se § 9.

10.   Eventuelt. Her kan alt behandles men ikke vedtages.

§ 8.

Alle indkomne forslag på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed:

1.    Personvalg afgøres ved lodtrækning.

2.    I andre valg bliver formandens stemme afgørende.

§ 9.

Forslag om ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen afgøres ved 2/3 flertal. De i denne forbindelse afgivne stemmer skal udgøre 2/3 af samtlige medlemmer. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der så gælder simpel stemmeflertal.

§ 10.

Ved opløsning af foreningen tilfalder dens aktiver landsorganisationen.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 06.12.2016.

BILAG 1.

Nogle tanker om det at blive æret og hædret i VMK

ÆRESMEDLEM

Ordet oversættes iflg. betydningsordbogen med: give en højere stilling eller at ophøje.

HÆDERSBEVISNING

Orden oversættes med: anerkendelse, hæder, prisbelønning og synonymet er æresbevisning.

Udnævnelse til ÆRESMEDLEM tænkes betinget af, at mindst 2 af nedennævnte punkter skal være opfyldt:

 

  1. Fyldt 70. (60, 65 etc.)
  2. Formand i mindst 4 år
  3. Bestyrelsesmedlem i mindst 6 år (for at gøre forskel)
  4. Kasserer i mindst 4 år
  5. Have udvist særlig interesse for VMK både i virke og fremmøde gennem en vis årrække (uden egentlig at være medbestemmende) eller, at have haft en vis betydning for VMK’s omdømme eller vækst (f.eks. været Verdensmester, Danmarksmester eller Nordiskmester flere gange eller siddet i kommunale udvalg og derved opnået nogle fordele for VMK.

Tildeling af HÆDERSBEVISNING kan ske, når blot ét af nedennævnte punkter er opfyldt:

Bestyrelsesmedlem i mindst en periode (gives ved fratræde, hvorved man kommer ud over evt. gave ved afgang)

  1. Flittigt fremmøde min. 90 % (70 eller 80 %?)
  2. Flittig deltagelse i VMK’s aktiviteter som hjælper eller deltager eller arrangør
  3. Haft en vis betydning for VMK’s omdømme eller vækst igennem længere tid (VM, DM, NM etc.).